Welcome to the Official Website of Huaynamhomwittayakan School : The Secondary Education Service Area Office 42
งานวัดผล
- แบบสรุปผลการเรียน
- แบบรายงานผลการเรียน 0,ร,มส. และผลการแก้ตัว
- รายละเอียดส่งเอกสารส่งต้นฉบับข้อสอบ
- แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (ชุมชน)
- แบบรายงานผลการแก้ไขการเรียน 0,ร,มส/มผ
- แบบรายงานการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน 0,ร,มส-มผ


งานหลักสูตร
- แบบฟอร์มตารางสอน
- แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการสอน
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้(หน่วย)
- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 2564)
- การจัดสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                          
                           


ตารางสอน
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- คอมพิวเตอร์
- ภาษาอังกฤษ
- ศิลปะ
- แนะแนว


ตารางเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
- แบบรายการสร้างสร้างนวัตกรรม