• สถิติการเยี่ยมชม

  • Visitors Counter.
    Start : 01 Sep 2011

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ยินดีต้อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

ผู้เข้าชม: 369 โดย: administrator   เมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 ≈ 00:00:00

          

           โดย หจก. ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับรองเป็นหน่วยประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

คณะกรรมการประกอบด้วย
   1.นางอรวรรณ ศุขวัฒน์ (หัวหน้าทีมประเมิน)
   2.นางสาวประไพพิศ วุฒิสุข
   3.นางอุษา เกตุเหลือ
   4.นางนิตยา ภู่น้อยศักดิ์

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ยินดีต้อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3