Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

056-293056

Email Us

namhom.ac.th@gmail.com

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลงานนักเรียน

Image

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

สรุปกิจกรรมนักเรียน

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑ - ม.๓านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

+
Image

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

อันดับที่ ๕ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๖

+
Image

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

+
Image

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

+
Image

มาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

7 มาตรการเข้มงวด

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

น้ำหอมNEWs
ฉบับที่ 31น้ำหอมNEWs
ปีการศึกษา 2564

1298

จำนวนนักเรียน

คน

70

จำนวนบุคคลากร

คน

กิจกรรมโรงเรียน

Image

คณะครู อบรม MULTIVERSE ณ ห้องโสต โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566

+
Image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางกฏระเบียบข้อปฏิบัติ เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566

วันที่ 27 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

ผู้บริการและคณะครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมอบรม multiverse ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 19 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 17 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

กิจกรรมน้องส่งพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 17 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรบัตรศิลปหัตถกรรมให้นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร (ระดับชาติ)

วันที่ กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพ 2565 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ กุมภาพนธ์ พ.ศ.2566

+
Image

สภานักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

+
Image

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566

+
Image

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ณ สถานีนี้ดับไฟป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

วันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2566

+
Image

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส + กิจกรรมปีใหม่ (กิจกรรมบ่าย)

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

+
Image

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส + กิจกรรมปีใหม่ (กิจกรรมเช้า)

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูิพลอดถลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

นักเรียน ชั้น ม.1-3 และคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

พระอาจารย์ฉกาจ วิสารโท มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อต่อเติมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวสารอาหารแห้งให้กับ นส.ชุติ แก้วโภคา นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชุมตาบง ให้ความรู้เรื่องโทษของการพนันออนไลน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช่รถใช้รถของนักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดศูนย์การงานอาชีพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จ.นครสวรรค์

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา อ.ชุมตาบง

วันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565

+